Onderneming
Service
Producten
Klantencentrum
Contact
Nederlands

Algemene inkoopvoorwaarden van VEMAG Maschinenbau GmbH

1. Algemeen - werkingssfeer

 1. Voor de met ons gesloten overeenkomsten gelden uitsluitend onze inkoopvoorwaarden. Inkoopvoorwaarden van leverancier die in tegenspraak zijn met onze inkoopvoorwaarden of daarvan afwijken, maken alleen dan deel uit van deze overeenkomst als wij daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Onze inkoopvoorwaarden gelden ook dan als wij geïnformeerd zijn over inkoopvoorwaarden van leverancier die in tegenspraak zijn met onze inkoopvoorwaarden of daarvan afwijken, en zijn levering zonder voorbehoud aannemen.
 2. Alle overige afspraken die tussen ons en leverancier ten behoeve van de uitvoering van de gesloten overeenkomst worden gemaakt, dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Daar waar in deze voorwaarden de schriftelijke vorm verplicht is, wordt daaraan ook voldaan door toezending per fax of elektronische gegevensoverdracht.
 3. Onze inkoopvoorwaarden gelden alleen ten opzichte van ondernemers, conform Art. 14 Duits burgerlijk wetboek (BGB).
 4. Onze inkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met leverancier.

2. Aanbod - offertedocumentatie

 1. Van de afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documentatie die leverancier voor het uitbrengen van een offerte en/of het uitvoeren van de bestelling ter beschikking zijn gesteld, blijven het eigendom en de auteursrechten bij ons. De documentatie mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet voor derden, ook niet aan onderaannemers van leverancier, toegankelijk worden gemaakt. Ze zijn uitsluitend bestemd voor het productieproces op basis van onze bestelling en dienen na het afwikkelen van de bestelling ongevraagd weer aan ons te worden geretourneerd. Voor het overige dienen zij geheim te blijven (zie par. 13).
 2. Aanbiedingen, bezoeken, adviezen en het uitwerken van tekeningen door leverancier zijn voor ons gratis.

3. Bestellingen

 1. Bestellingen en afspraken zijn alleen dan bindend als zij door onze inkoopafdeling schriftelijk worden opgegeven of bevestigd.
 2. Schrijf- of rekenfouten of andere kennelijke onjuistheden in bestellingen of andere verklaringen kunnen op elk moment, ook na het sluiten van de overeenkomst, door ons worden gecorrigeerd, zonder dat daaruit verplichtingen ontstaan.
 3. Door het sluiten van de overeenkomst worden onze inkoopvoorwaarden in zijn geheel onderdeel van de overeenkomst. Bij mondelinge bestellingen gebeurt dit door het aannemen van onze bestelling of door de levering van de bestelde waren.

4. Opdrachtbevestiging

 1. Alle door ons opgegeven bestellingen (biedprijzen) dienen door leverancier schriftelijk te worden bevestigd. Indien de schriftelijke bevestiging niet binnen 8 werkdagen heeft plaatsgevonden, zijn wij niet langer gebonden aan onze bestelling (bod). Leverancier kan op een nietig geworden bod geen claims tegen ons baseren.
 2. Opdrachtbevestigingen die wij na afloop van deze termijn ontvangen, gelden als nieuw aanbod, dat eerst schriftelijk door ons moet worden bevestigd.
 3. Leverancier dient in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk op eventuele afwijkingen van de bestelling te wijzen en ons daarvoor om toestemming te vragen.
 4. Leveringen op afroep worden dan bindend als leverancier niet uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijk verzet aantekent.

5. Leveringstijdstip

 1. Het in onze bestelling aangegeven leveringstijdstip is bindend.
 2. Leverancier is verplicht om ons onverwijld op de hoogte te stellen als er sprake is van omstandigheden die zich voordoen of door hem worden voorzien, waardoor hij het vastgelegde leveringstijdstip niet zal kunnen halen.
 3. In geval van leveringsvertraging kunnen wij, na het vruchteloos verstrijken van een redelijke termijn, onvoorwaardelijk wettelijke rechten doen gelden, inclusief het retentierecht en het recht op schadevergoeding in plaats van prestatie.

6. Prijzen - betalingsvoorwaarden

 1. De in onze bestelling aangegeven prijs is bindend. Bij gebrek aan een schriftelijke overeenkomst is de prijs inclusief verzendkostenvrije levering en de verpakking. Voor het retourneren van de verpakking moet een afzonderlijke overeenkomst worden gesloten.
 2. De wettelijke omzetbelasting is niet in de prijs inbegrepen.
 3. Facturen dienen conform de richtlijnen van onze bestelling te worden opgemaakt, met name moet daarin het aangegeven bestelnummer en de artikelcode worden vermeld. Bij niet-naleving van deze verplichting zijn wij niet verantwoordelijk voor de daaruit ontstane gevolgen (bijv. vertraging bij de betaling).
 4. Wij betalen, tenzij anders overeengekomen, de aankoopprijs binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment van levering en ontvangst van de factuur, met een korting van 2%, dan wel binnen 30 dagen, gerekend vanaf het moment van levering en ontvangst van de factuur, netto.
 5. In geval van late betaling van onze kant wordt rente berekend ter hoogte van 5 procent boven op de op dat moment actuele basisrente van de ECB.
 6. Wij hebben recht op gebruikmaking van verrekenings- en retentierechten binnen de wettelijke grenzen.

7. Risico-overdracht - documenten

 1. De levering vindt, tenzij anders overeengekomen, verzendkostenvrij plaats.
 2. Het risico gaat, ook als een verzending is overeengekomen, pas op ons over als de waren op de overeengekomen plaats van bestemming worden overgedragen.
 3. Leverancier is verplicht om op alle verzendingspapieren en pakbonnen ons bestelnummer en onze artikelcode te vermelden. Bij niet-naleving hiervan zijn wij niet verantwoordelijk voor de daaruit ontstane gevolgen (bijv. vertraging bij de betaling).

8. Garantie

 1. Wij zijn verplicht om de waren binnen een redelijke termijn te controleren op beschadigingen c.q. afwijkingen met betrekking tot kwaliteit en hoeveelheid. Een klacht van onze kant komt tijdig binnen als hij, bij zichtbare tekortkomingen binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van de waar, of bij verborgen tekortkomingen vanaf het moment van vaststelling, bij de leverancier binnenkomt.
 2. Wij hebben onverkort recht op de wettelijke garantie. Ingeval van aanvullende prestaties geldt een herstelling of nalevering na de tweede vruchteloze poging als mislukt. Leverancier draagt de kosten voor noodzakelijke uitgaven die verband houden met herstel, met name vervoers-, reis-, arbeids- en materiaalkosten; hieronder vallen ook de kosten voor (de)montage. Leverancier draagt ook de kosten die ontstaan of verhoogd worden door het feit dat het object naar een andere locatie dan onze vestiging is vervoerd.
 3. De garantietermijn bedraagt 36 maanden vanaf de risico-overdracht.

<strong/>

9. Reserve-onderdelen

 1. Leverancier is verplicht om reserve-onderdelen voor de aan ons geleverde producten voor een periode van minimaal tien (10) jaar na de levering beschikbaar te hebben.
 2. Indien leverancier voornemens is om de productie van reserve-onderdelen voor de aan ons geleverde producten te staken, dient hij ons hiervan onmiddellijk na het besluit over het staken op de hoogte te stellen. Dit besluit dient, onder voorbehoud van de inhoud van lid 1, minstens zes (6) maanden voor het staken van de productie te liggen.

10. Aansprakelijkheid - vrijwaring - aansprakelijkheidsverzekeringsdekking

 1. Leverancier vrijwaart ons, op eerste verzoek, van alle claims van derden die deze vanwege plichtverzuim door leverancier, met name vanwege materiële en juridische gebreken tegen ons indienen, voor zover en in die mate dat leverancier tegenover ons intern verplicht is tot compensatie. Leverancier vergoedt alle noodzakelijke kosten vanwege plichtverzuim van leverancier die wij te dragen hebben.
 2. Als tegen ons op basis van productie- en/of productaansprakelijkheid een claim wordt ingediend als gevolg van een gebrek aan een door leverancier geleverd goed, dient hij ons, op verzoek, van de uit het gebrek ontstane aansprakelijkheid te vrijwaren, voor zover hij daarover controle had en organisatorisch verantwoordelijk was en ten opzichte van derden zelf aansprakelijk is.
 3. Indien wij recht hebben op verdergaande schadevergoeding, blijft dit onverlet.
 4. Als leverancier aansprakelijk is voor schadegevallen op grond van lid 1 of 2, is hij ook verplicht om alle kosten die vanwege of in verband met een door ons uitgevoerde terugroepactie ontstaan, conform Art. 683, 670 Duits burgerlijk wetboek (BGB), c.q. Art. 830, 840, 426 Duits burgerlijk wetboek (BGB) te vergoeden. Over de inhoud en omvang van de uit te voeren terugroepacties zullen wij leverancier, voor zover mogelijk en billijk, op de hoogte stellen en hem gelegenheid tot repliek geven. Overige wettelijke rechten blijven onverlet.
 5. Leverancier is verplicht om een productaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van € 10 miljoen per geval van persoonlijk letsel en materiële schade - forfaitair - af te sluiten. De hoogte van ons recht op schadevergoeding wordt niet begrensd door het gedekte risico van de aansprakelijkheidsverzekering.

11. (Intellectuele) eigendomsrechten van derden

 1. Leverancier verzekert dat in verband met zijn levering geen rechten van derden worden geschonden.
 2. Indien wij door een derde partij in verband met een levering van leverancier geconfronteerd worden met claims als gevolg van het schenden van intellectuele eigendomsrechten, is leverancier verplicht om ons, op eerste schriftelijk verzoek, van deze claims te vrijwaren; een dergelijke claim bestaat niet ingeval leverancier aantoont dat hij voor de schending van de intellectuele eigendomsrechten geen verantwoordelijkheid draagt of daarvan, met inachtneming van de gebruikelijke zakelijke zorgvuldigheid, ten tijde van de levering niet op de hoogte had kunnen zijn. Ons is niet toegestaan om met de derde partij zonder toestemming van leverancier ongeacht welke overeenkomsten, met name een minnelijke schikking, aan te gaan.
 3. De vrijwaringsplicht van leverancier omvat ook alle noodzakelijke kosten die vanwege of in verband met het indienen van een claim - ook die van een gerechtelijke procedure - door een derde partij bij ons ontstaan.
 4. Indien wij recht hebben op verdergaande schadevergoeding, blijft dit onverlet.

12. Eigendomsvoorbehoud - levering - apparatuur

 1. Wij behouden het eigendom van door ons geleverde onderdelen. Verwerking of ombouw van de onderdelen door leverancier worden ten behoeve van ons uitgevoerd. Indien onderdelen die ons eigendom zijn door leverancier in combinatie met andere objecten, die niet van ons zijn, worden verwerkt, verkrijgen wij het mede-eigendom van het nieuwe object in de verhouding van de marktwaarde van ons object ten opzichte van die van de overige verwerkte objecten op het moment van verwerken.
 2. Indien door ons geleverde onderdelen met andere onderdelen, die niet van ons zijn, ondeelbaar worden vermengd, verkrijgen wij het mede-eigendom van het nieuwe object in de verhouding van de waarde van het object onder voorbehoud (inkoopprijs plus btw) ten opzichte van die van de overige gemengde objecten op het moment van vermengen. Is de vermenging van een dusdanige aard dat het object van leverancier moet worden beschouwd als hoofdzaak, dan geldt als overeengekomen dat leverancier een percentueel mede-eigendom aan ons overdraagt. Leverancier waarborgt het volledig of het mede-eigendom voor ons.
 3. Door ons aan leverancier ter beschikking gestelde apparatuur blijft ons eigendom. Leverancier is alleen bevoegd om de apparatuur voor de productie van de door ons bestelde waren te gebruiken en dient deze na uitvoering van de opdracht ongevraagd aan ons te retourneren.
 4. Leverancier is bovendien verplicht om de aan ons toebehorende apparatuur, op eigen kosten, voor de nieuwwaarde te verzekeren tegen schade als gevolg van brand, water en diefstal.
 5. Leverancier draagt nu reeds alle schadevergoedingsclaims ten opzichte van de verzekeraar aan ons over. Wij accepteren de overdracht.
 6. Leverancier is voorts verplicht om aan de apparatuur de nodige service- en inspectiewerkzaamheden, alsmede alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, tijdig en op eigen kosten, te laten uitvoeren. Van elke storing dient hij ons onverwijld op de hoogte te stellen.
 7. Leverancier is aansprakelijk voor schade die voortkomt uit plichtverzaking, met name uit de onmogelijkheid van teruggave.
 8. Een verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud van leverancier, met name het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de geleverde waren tot de volledige betaling van alle vorderingen uit de totale zakelijke relatie, wordt uitgesloten. Met name vindt ook geen verwerking plaats volgens Art. 950 (Duits) Burgerlijk Wetboek voor leverancier.

13. Geheimhouding

 1. Leverancier is verplicht om alle van ons ontvangen afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documentatie en informatie streng geheim te houden. Zij mogen uitsluitend na onze uitdrukkelijke toestemming voor derden toegankelijk worden gemaakt. Een retentierecht is in dit verband uitgesloten.
 2. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor de tien (10) jaar na afloop van deze overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die bij het sluiten van de overeenkomst reeds openbaar of leverancier bekend was of later openbaar is geworden, zonder dat een schending van de overeenkomst door leverancier hiervan de oorzaak was. Leverancier dient de betreffende verplichtingen ook aan zijn medewerkers op te leggen.
 4. De voornoemde documenten dienen na uitvoering van de opdracht ongevraagd aan ons te worden geretourneerd.

14. Exportcontrolevoorschriften

 1. Leverancier verklaart dat zijn onderneming en zijn medewerkers niet voorkomen op een van de actuele sanctielijsten. Leverancier verplicht zich ertoe ervoor zorg te dragen dat bij de werkzaamheden van zijn onderneming de antiterrorismeverordeningen en overige toepasselijke nationale en internationale embargo- en handelscontrolevoorschriften worden nageleefd. Leverancier dient ons schriftelijk op alle verplichtingen, verboden en beperkingen met betrekking tot de waren te wijzen. Leverancier verplicht zich er bovendien toe om eventuele positieve resultaten die bij controles op basis van bovengenoemde lijsten of voorschriften zijn gevonden, onverwijld schriftelijk aan ons mede te delen.
 2. Leverancier vrijwaart ons in volle omvang van alle directe en indirecte claims van derden, die het gevolg zijn van door leverancier onvoldoende implementeren van de wettelijk verplichte maatregelen op het gebied van terrorismebestrijding.

15. Beschermende bepalingen/kwaliteit

De geleverde waren dienen overeen te komen met de in de bestelling opgegeven specificaties en kwaliteitseisen. Leverancier verplicht zich ertoe om alle door de overheid, de inspectiediensten, de brancheverenigingen en andere verantwoordelijke organisaties opgestelde voorschriften en richtlijnen m.b.t. uitvoering, ongevallenpreventie en milieubescherming na te leven. Leverancier verplicht zich ertoe om voor zijn leveringen en prestaties de erkende regels van de techniek, de veiligheidsnormen en de overeengekomen technische gegevens aan te houden.

16. Minimumloon

 1. Leverancier verzekert dat hij bij de uitvoering van zijn prestaties alle hem opgelegde plichten op grond van de wet minimumloon zal nakomen, en met name dat hij zijn in het binnenland voor hem werkzame medewerkers uiterlijk op de respectievelijke vervaldag een arbeidsbeloning ter hoogte van het minimumloon conform Art. 1 van de Duitse wet minimumloon (MiLoG), c.q. volgens de overgangsregeling van Art. 24 MiLoG, zal betalen.
 2. Leverancier verzekert bovendien dat hij uitsluitend die onderaannemers (incl. uitleenbedrijven) zal inzetten die op hun beurt de hen opgelegde plichten op grond van de wet minimumloon zullen nakomen, en met name dat zij hun in het binnenland voor hen werkzame medewerkers uiterlijk op de respectievelijke vervaldag een arbeidsbeloning ter hoogte van het minimumloon conform Art. 1 van de Duitse wet minimumloon (MiLoG), c.q. volgens de overgangsregeling van Art. 24 MiLoG, zullen betalen. Deze en alle volgende regelingen m.b.t. onderaannemers zijn van overeenkomstige toepassing voor elke eventuele keten van onderaannemers.
 3. Leverancier verplicht zich ertoe om ons onverwijld op de hoogte te stellen als een voor ons ingezette medewerker - of het nu een eigen medewerker is of een medewerker van een onderaannemer - een claim indient op basis van de wet minimumloon of als een boeteprocedure volgens Art. 21 Duitse wet minimumloon (MiLoG) tegen leverancier of een onderaannemer is gestart.
 4. In geval van een claim tegen ons volgens Art. 13 MiLoG of het starten van een boeteprocedure volgens Art. 21 lid 2 MiLoG zal leverancier ons van alle daarmee verband houdende kosten (inclusief redelijke advocatenkosten en eventuele opgelegde geldboetes) vrijwaren.
 5. Voor zover het Duitse ontslagrecht (Arbeitnehmer-Entsendegesetz) relevant is, zijn lid 1-4 overeenkomstig van toepassing.
 6. Wij hebben het recht om de overeenkomst met leverancier om uitzonderlijke redenen zonder opzegtermijn, binnen twee weken na kennisneming, op te zeggen, als leverancier of een onderaannemer de voorschriften van de wet minimumloon overtreedt; tegenover leverancier zijn wij niet aansprakelijk voor schadevergoeding.

17. Bevoegde rechtbank - plaats van uitvoering - gedeeltelijke onjuistheid

 1. Bevoegde rechtbank voor alle uit de overeenkomst direct of indirect voortvloeiende geschillen is die van Verden. Deze bevoegdheid geldt ook voor geschillen over het ontstaan en de werking van alle overeenkomsten tussen de partijen, inclusief deze clausule. Wij hebben ook het recht om tegen leverancier in diens vestigingsplaats te procederen.
 2. Tenzij de bestelling een andersluidende bepaling bevat, is Verden plaats van uitvoering.
 3. Indien individuele clausules van bovenstaande voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig blijken, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige clausules, c.q. de overige delen van dergelijke clausules. Een ongeldige bepaling dient geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling die het economisch doel en de wettelijke context van de ongeldige bepaling het dichtst benadert.

18. Toepasselijk recht

Op de contractuele relatie is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, voor zover toepasbaar met inbegrip van de regelingen van het VN-Kooprecht (CISG).